КОИ СМЕ НИЕ

 

Това е Клуб "Съвременен читател" организиран по ПРОЕКТ BG051PO001-4.2.05 „Да направим училището  привлекателно за младите хора”. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Ние сме група от осем ученика от V до VІІ клас. Интересуваме се от книги, информация и ...

 

Ние искаме да бъдем информирани!

 

Информираният човек е по-силен!!!